Program tour maesarang

โปรแกรมแนะนำเดือนตุลาคม งานออกหว่า ประเพณีออกพรรษา อ.แม่สะเรียง
วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2553

รายละเอียดงาน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเวลาเช้ามืดตั้งแต่เวลาประมาณเวลา ๐๓.๐๐ น ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นเวลา ๓ วัน มีการประดับตกแต่งประทีปโคมไฟ ทำซุ้มประตูของแต่ละชุมชน ชาวไทยใหญ่เรียกว่าการประดับราชวัติ มีการจัดประกวดแข่งขันความสวยงามทั่วทั้งอำเภอ พระสงฆ์ทุกวัดจะออกมาบิณฑบาตไปตามถนนสายต่าง ๆ

วันแรก จะเป็นการตักบาตรด้วยข้าวสุก พร้อมสำรับ
วันที่สองและวันที่สาม จะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในตอนสายจะมีการไปทำบุญตักบาตร ตามวัดต่างๆ ตามศรัทธาของแต่ละพื้นที่

ช่วงเวลาที่จัด
วันขึ้น ๑๔ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ และวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒ หรือประมาณเดือนตุลาคม

:: ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน